Fri Proces & offentlig retshjælp

Er det muligt at få bistand til betaling af rådgivning hos advokat?

 

Der har i adskillige årtier været tradition for, at folk under en vis indtægts-grænse kunne få hjælp til advokatregningen. 

 

Årsagen hertil har været, at man på den måde fra det offentliges side ønskede at skabe retssikkerhed for alle, uanset om man var "rig eller fattig" - alle skulle have de samme mulighe­der for at få kvalificeret assistance. 

Bistanden er delt op i 2 elementer. Den offentlige retshjælp og fri proces. 

 

Offentlig Retshjælp:

Offentlig retshjælp ydes som et tilskud til advokatregningen, når der ikke føres en egentlig rets­sag.

Retshjælpen omfatter rådgivning og udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser af sæd­van­­lig art, herunder ansøgning om fri proces, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle te­sta­menter og ægtepagter og deltagelse i møder. 

 

Foreligger der en tvist, kan advokaten give yderligere retshjælp, hvis særlige forhold taler herfor, herunder at der skønnes at være udsigt til, at sagen ved yderligere bistand vil kunne af­slut­tes forligsmæssigt. 

 

Advokaten kan give almindelig retshjælp og udvidet retshjælp 

 

Bistand, der yders derudover, skal betales af den enkelte selv. 

 

Der ydes ikke retshjælp til straffesager, sager af erhvervsmæssige karakter, sager om gældssanering, sager, der angår, eller er under behandling ved en forvaltningsmyndighed. Dog gives der retshjælp til kla­ger over en forvaltningsmyndighed.

 

Fri proces:

Fri proces gives til stort set alle former for civile retssager. Der gives dog ikke hjælp til straf­fe­sager og sager, hvor man optræder som erhvervsdrivende. 

 

Fri proces omfatter: 

Fritagelse for at betale retsafgifter, beskikkelse af en advokat, som fuldt ud betales af statskassen, godtgørelse af udgifter som med god grund er afholdt under sagen, godtgørelse til ­førelse af vidner, dækning af omkostninger til syns- og skønsforretninger m.v. samt sidst, men ikke mindst, fritagelse for at betale modpartens sags­om­kost­ninger, såfremt man ikke får medhold under sagen. 

 

Ønsker man at opnå fri proces, skal der indgives en ansøgning til det Statsamt, som man hører under. Man kan selv søge fri proces, eller man kan få en advokat til at hjælpe sig hermed. Omkostningerne hertil vil man oftest kunne få dækket ind via offentlig retshjælp, idet det offentlige betaler hele den offentlige retshjælp, såfremt hjælpen er givet til ansøgning om fri proces. 

 

Statsamtet skal ved ansøgningen høre modparten om dennes bemærkninger til sagen, og herefter vurdere, om man har mulighed for at vinde sagen. Vurderes det af Statsamtet, at man ikke har mulighed for at vinde sagen, meddeles der afslag. Ellers meddeles der fri proces bevilling. Kravet for at opnå bevillingen er dog, at man ikke må overskride de økonomiske grænser, der gælder for både offentlig retshjælp og fri proces. 

 

De økonomiske grænser:

http://www.civilstyrelsen.dk/Fri_proces/fri_proces/okonomiske_betingelser.aspx

Ind­­­­komstopgørelsen sker på baggrund af seneste årsopgørelse fra skattevæsenet. 

 

Indkomstgrænserne forhøjes hvert år. Grænserne kan oplyses hos advokaten, dommerkontoret eller hos Statsamtet. 

 

Alle former for retshjælp er ikke skattepligtig indkomst. 

 

Endvidere kan De læse mere om fri proces og offentlig retshjælp på http://www.civilstyrelsen.dk/ samt www.advokatsamfundet.dk

Vi tilbyder private klienter rådgivning indenfor de fleste fagområder. Alle vores klienter vil opleve hurtig og seriøs behandling.

 

 

 

Skarp juridisk rådgivning
Hos advokatfirmaet Svendsen rådgiver vi både erhverv og private. Vi er specialister i administration af ejendomme og har dybe rødder lokalt, da vores kontorer i Haslev og Ringsted blev etableret i 1882 og 1885.
Erhverv

Firmaets klienter findes i dag blandt erhvervsdrivende med langvarige og solide klientrelationer. Rådgivning på et højt fagligt niveau er en selvfølge. Vores målsætning er i samarbejde med klienten at give en resultatorienteret og hurtig rådgivning.

Privat

Vi tilbyder private rådgivning indenfor de fleste fagområder. Klienten er for os en betydningsfuld kunde, der kan forvente en hurtig og seriøs behandling.

 

Vore fagområder er bl.a.: Fast ejendom, familieret, arveret, dødsbobehandling, erstatningsret, civile retssager, lejeret, strafferet og gældssaneringer.

Ejendomsadministration

Advokatfirmaet Svendsen har speciel afdeling for administration af andelsboligforeninger, udlejningsejendomme og ejerforeninger.

 

Vi afgiver gerne uforpligtende tilbud på administration.

Kontakt os