Erhverv

Resultatorienteret rådgivning 

 

Firmaets klienter findes i dag blandt virksomheder, som vi har opbygget langvarige og solide relationer med.

Det er en selvfølge for os, at vi rådgiver på et højt fagligt niveau. Vi lægger vægt på at samarbejde med vores klienter, så vi når frem til de ønskede resultater. Her tilbyder vi en effektiv og resultatorienteret rådgivning.

 

Erstatningsret

Vi er eksperter i erstatningsret og giver råd i forbindelse med  i løsningen af tvister, ligesom vi rådgiver om regulatoriske forhold. 

 

Vi rådgiver virksomheder om

 • forsikrings- og ansvarsforhold

 • skadessager

 • afdækning af risikoprofil

 

Civile retssager

Når vores virksomhedsklienter bliver involveret i en tvist, sørger vi for, der er fuld klarhed om retsstillingen.  

Hvis virksomheden bliver  involveret i en  proces, orienterer vi om alle relevante forhold, man skal tage højde for.  

 

Vi kender naturligvis alle procesregler og leder vores klienter igennem processen på tryg og sikker vis. 

Vi rådgiver om alle forhold, der har betydning for retssagens udfald og fungerer som virksomhedens samarbejdspartner frem til den endelige dom. 

 

Fast ejendom

Vi er specialister i at håndtere alle juriske områder, der er forbundet med fast ejendom.  

Vi varetager alene vores klienters interesser i forhold til sælger, mægler og banken. Vi yder uafhængig rådgivning og går ikke på kompromis med vores kunders sikkerhed. 

Virksomheder kan altid kontakte os med spørgsmål om fast ejendom. Vi tager gerne et uforpligtende møde. 

Lejeret

Vi rådgiver i alle spørgsmål om erhvervs- og boliglejemål til både udlejer og lejer, ligesom vi yder  juridisk bistand ved indgåelse og revision af alle typer aftaler. 

Vi håndterer tvister om lejeforhold ved huslejenævn, boligretten, domstolene og ved voldgift. 

 

Rådgivning til lejer drejer sig typisk om

 

 • Gennemgang af lejekontrakt

 • Huslejens størrelse

 • Huslejestigningens størrelse

 • Opsigelse og ophævelse

 • Fraflytning, herunder lejemålets istandsættelse, afregning af depositum og forudbetalt leje

   Rådgivning for udlejer kan omfatte

 • Køb og salg af udlejningsejendomme

 • Udarbejdelse af lejekontrakter

 • Forhandling og indgåelse af alle former for erhvervslejekontrakter

 • Varsling og gennemførelse af huslejestigning

 • Bistand i forbindelse med opsigelse eller ophævelse af lejer

 • Bistand ved fraflytning af lejemål

 • Udsættelse af lejemål

 • Inkassering af ikke betalt husleje

 • Opsigelse eller ophævelse af erhvervslejemål

 

Landboret

Vi er blandt de få danske advokatfirmaer, der har speciale i landboret.

 

Landboret omfatter

 • køb og salg af landbrugsejendomme

 • generationsskifte

 • forpagtnings- og leverandørkontrakter

 • selskabskonstruktioner i landbruget

 • andelshaveres rettigheder og forpligtelser.

  Landboret handler også om

 • miljøforhold

 • samdrift- og maskinfællesskaber

 • ansattes forhold

  Vi rådgiver små og store landbrug, skovbrug, godser og herregårde om køb og salg af landbrugsejendomme, generationsskifte og selskabskonstruktioner.

  Vi hjælper med at udforme de relevante dokumenter som

 • forpagtningskontrakter

 • leverandørkontrakter

 • de ansattes kontrakter

 • aftaler vedrørende andelshavere, samdrift og maskinfællesskaber

 

Selskabsret

For enhver virksomhed er det vigtigt at have styr på de selskabsretlige forhold ved etablering, igangværende drift og de i tilfælde, hvor virksomheden skal overdrages eller likvideres.

Det hjælper vi vores klienter med at håndtere.

Vores rådgivning tager udgangspunkt i den enkelte klients virksomhed, og sammen med klienten finder vi de mest optimale løsninger.

Vores rådgivning foregår ofte inden for disse områder:

 

 • Valg af selskabsform

 • Selskabsstiftelse

 • Vedtægtsforhold

 • Registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og andre offentlige myndigheder

 • Forberedelse og håndtering af generalforsamling

 • Kapitalforhøjelse- og nedsættelse

 • Omdannelse, fusion og spaltning

 • Køb og salg af virksomhed

 • Generationsskifte

 • Regulering af anparts- og aktionærforhold

 • Likvidationer

 

Entrepriseret

Vi rådgiver både bygherre, entreprenører og arkitekter inden for entrepriseret.

Bygge- og anlægsprojekter kan ofte resultere i entrepriseretlige tvister. Her har korrekt juridisk rådgivning afgørende betydning. Vi anbefaler at søge rådgivning så tidligt i forløbet som muligt, da det kan være med til at minimere risici.

 

Vi har stor  erfaring med at føre rets- og voldgiftssager, herunder:

 

 • Entreprisekontrakter

 • Betalingsgange

 • Rådgiverkontrakter

 • Tvister, herunder førelse af rets- og voldgiftssager

 • Syn og skøn

 • Sagkyndige beslutninger

 • Ejendomsprojekter

 

Konkurs

Vi behandler konkursboer i alle størrelser og inden for alle brancher.

Det er vores mål at sikre, at boets aktiver realiseres bedst muligt, enten gennem et samlet salg eller til de højest opnåelige priser.

Vores rådgivning omfatter

 

 • Rekonstruktion

 • Konkursbehandling

 • Etablering af frivillige kreditorordninger

 • Kreditorrepræsentation

 • Køb og salg af nødlidende virksomheder

 • Håndhævelse og realisation af sikkerheder

 • Omstødelse og ledelsesansvar, herunder førelse af retssager

 • Tvangsopløsning og likvidation af selskaber

 

Gældssanering

Vi har stor erfaring med gældssanering og hjælper gerne med at gennemgå økonomien og udfylde ansøgning om gældssanering.

Gældssanering er en ordning, hvor man får mulighed for at få eftergivet sin gæld helt eller delvist. Ved delvis eftergivelse bliver der indgået afdragsordninger for den resterende del af gælden.

For at få gældssanering skal man sende en ansøgning til skifteretten, som derefter vurderer de økonomiske forhold og beslutter om, der er grundlag for at få gældssanering.

 

Følgende betingelser skal være opfyldt:

 

 • at man ikke er i stand til at betale sin gæld

 • at en gældssanering vil føre til en varig forbedring af de personlige økonomiske forhold.

 

Det er bl.a. gældens alder og størrelse, omstændighederne omkring pådragelsen og dens hidtidige afvikling der er med i vurderingen af, om man kan få gældssanering.

 

Rekonstruktioner

Vi er klar med rådgivning og vejledning til virksomheder i økonomisk klemme. Vi bistår med vurdering af mulighederne for gældssanering, udarbejdelse af ansøgning herom til skifteretten og evt. deltagelse i det indledende møde med skifteretten.

Mange virksomheder oplever at få økonomiske problemer. Det behøver ikke nødvendigvis ende med en konkurs. Det er ofte muligt at finde en løsning, som sikrer fremtiden.

Med den rigtige rådgivning tidligt i forløbet kan det i mange tilfælde lykkes at komme til at starte på en frisk til gavn for ejere, medarbejdere og kreditorer.

Hvis konkursen er en realitet, er det vigtigt, at processen for afvikling sikrer det maksimale udbytte til kreditorerne. Her er godt købmandskab, erfaring og juridisk indsigt et krav. Det kan vi levere.

 

Vi rådgiver indenfor områder som

 

 • Konkurs

 • Rekonstruktion

 • Gældssanering og frivillig akkord

 • Etablering af frivillige kreditorordninger og aftaler med banken

 • Køb og salg af nødlidende virksomheder

 • Omstruktureringer og finansielle tilpasninger

 • Tvangsopløsning og likvidation af selskaber

 

Miljøret

Vi hjælper grundejere, virksomheder og myndigheder, når miljørettens regelsæt kommer i spil.

 

Det kan være inden for områder som

 • Miljøbeskyttelseslov, planlov og naturbeskyttelseslov

 • Nævnssager, kommissionssager og retssager om lokalplaner og kommuneplaner

 • Ekspropriation

 • Landzonetilladelser

 • Forbud og påbud

 • Lovliggørelse – retlig eller fysisk

 • Byggeretter

 • Beskyttelseslinjer

 • Jordforureningslov (kortlægning og påbud)

 • Hævd, naboret og servitutter

 

Offentlige reguleringer har stadig større indvirkning på den enkelte virksomhed. Som borger skal man være godt klædt på for at kunne overskue konsekvenserne af regler, planer og andre rettigheder over fast ejendom.

Plan- og miljøretten handler om regulering af faste ejendomme; både i offentligt og privat regi. Ring til os, hvis du har brug for et råd.

 

 

 

Skarp juridisk rådgivning
Hos advokatfirmaet Svendsen rådgiver vi både erhverv og private. Vi er specialister i administration af ejendomme og har dybe rødder lokalt, da vores kontorer i Haslev og Ringsted blev etableret i 1882 og 1885.
Medlemsskaber:

Danske Boligadvokater

Danske Boligadvokater er en sammenslutning af advokater med speciale i boligrådgivning. Læs evt. mere om sammenslutningen her.

 

Danske FAMILIEadvokater

Landsdækkende forening af specialiserede advokater, der rådgiver private med løsning af juridiske spørgsmål og konflikter. Læs evt. mere her.

 

Danske Insolvensadvokater

Formålet er at virke for en høj faglig og etisk standard inden for rekonstruktion, afvikling af insolvente virksomheder og konkursbehandling. Læs evt. mere her.

 

Danske Landbrugsadvokater

Faggruppen består af advokater, der interesserer sig for og beskæftiger sig med landbrugets forhold. Læs evt. mere her.

Kontakt os

Advokatfirmaet Svendsen

info@advokatfirmaet-svendsen.dk

Kontoret i Ringsted

Torvet 6

4100 Ringsted

Tlf.: 57 613 132

Kontoret i Haslev

Jernbanegade 24

4690 Haslev

Tlf.: 56 313 322

Ejendomsadministration

Jernbanegade 24

4690 Haslev

Tlf.: 56 365 607

(Tlf.tid: kl. 9.00-12.00)