Forretningsbetingelser

1. VORES FORRETNINGSFORHOLD

Disse forretningsbetingelser udgør grundlaget for de advokatydelser (”Advokatydelser”), vi leverer til vores klienter.

2. ADVOKATYDELSER

2.1 Disse forretningsbetingelser udgør sammen med et særskilt brev eller en særskilt e-mail (”Aftalebrevet”) den mellem os og klienten indgåede aftale. Medmindre andet aftales, gælder disse forretningsbetingelser også for Advokatydelser, som vi efterfølgende indgår aftale om at levere til klienten.

2.2 Aftalen indgås mellem klienten og Advokatfirmaet Svendsen, (”vi” og ”os”),

2.3 Denne aftale er underlagt de gældende lovmæssige, faglige og administrative regler og forskrifter, som vi er forpligtet til at overholde.

2.4 Vores rolle er beskrevet i Aftalebrevet. Vi leverer ikke rådgivning eller andre ydelser, der falder uden for det angivne omfang, medmindre det udtrykkeligt aftales med klienten. Vores Advokatydelser omfatter ikke rådgivning om de skattemæssige konsekvenser af dispositioner eller transaktioner eller andre skattemæssige forhold, medmindre det udtrykkeligt aftales mellem Advokatfirmaet Svendsen og klienten, at vores Advokatydelser skal omfatte en sådan rådgivning.

2.5 Vores juridiske rådgivning sker på grundlag af forholdene på det tidspunkt, hvor rådgivningen ydes. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, yder vi ikke rådgivning vedrørende ændringer i lovgivningen eller i administrative regler, som først indtræder, efter at Advokatydelserne er leveret.

2.6 Vi har behov for klientens input for at kunne levere Advokatydelserne, og vi lægger til grund, at klienten afgiver præcise og fuldstændige oplysninger om den pågældende sag og i nødvendigt omfang ajourfører disse oplysninger.

2.7 I vores Aftalebrev kan vi anføre bestemte personer, som har de relevante kompetencer til at udføre Advokatydelserne. Vi kan dog til enhver tid uddelegere opgaver til andre med den relevante faglige erfaring.

3. SALÆR

3.1 Vores almindelige timetakster er gældende, medmindre andet er aftalt i Aftalebrevet.

3.2 Vores salær beregnes på grundlag af retsplejelovens regler og de advokatetiske regler.

3.3 Vores timetakster reguleres løbende, og klienten holdes underrettet om eventuelle ændringer. Et salæroverslag er alene vejledende, og det endelige salær, inkl. udlæg, kan afvige fra overslaget. Hvis der er aftalt et fast salær, og arbejdets omfang ændrer sig, udføres den yderligere bistand til vores almindelige timetakster. Alle overslag og henvisninger til salær er ekskl. eventuel salgsmoms.

3.4 Klienten kan eventuelt blive bedt om at indbetale et acontobeløb til dækning af det forventede salær samt forventede udlæg og øvrige omkostninger. Vi kan afvise at påtage os en opgave eller suspendere eller ophøre med at levere Advokatydelserne, hvis vi ikke modtager denne betaling, efter klienten er blevet anmodet herom.

3.5 Hvis vi har behov for at engagere eller råder klienten til at engagere tredjepartsleverandører, skal klienten selv afholde de dermed forbundne udgifter, og klienten skal ligeledes dække de udgifter, som vi pådrager os, hvis vi engagerer en tredjepartsleverandør på klientens vegne. Endvidere vil vi over for klienten opkræve de omkostninger (f.eks. gebyrer for undersøgelser og forespørgsler, kurerservice, rejser, kopiering samt retsafgifter), som vi afholder på klientens vegne.

3.6 Hvis en faktura ikke er betalt inden 14 dage fra forfald, kan der opkræves morarenter efter rentelovens regler fra forfaldsdatoen, indtil hele fakturabeløbet er betalt. Hvis der ikke betales rettidigt, kan vi suspendere eller ophøre med at levere Advokatydelserne, modregne fakturabeløbet i de midler, som klienten har stående hos os, eller tilbageholde adkomstdokumenter, andre dokumenter, pengebeløb eller lignende, som vi er i besiddelse af, indtil hele vores salær samt alle udlæg og omkostninger er betalt.

3.7 Klienten skal betale det fulde fakturabeløb, uanset om klienten efter loven måtte være forpligtet til at fratrække fx kildeskat.

3.8 Klienten skal betale det fulde fakturabeløb, uanset om klienten er dækket af en eventuel forsikring (for udgifter til advokatbistand eller lignende), og uanset hvilken dækning klienten måtte være berettiget til under den pågældende forsikring.

4. ANVENDELSE AF NEMKONTO

4.1 Vi anvender NemKonto til udbetaling af beløb til klienter, parter, kreditorer, arvinger m.fl.

4.2 For hver udbetaling indgiver vi en betalingsmeddelelse med CPR nr. til NemKonto-systemet. NemKonto-systemet påfører NemKonto-nummer til betalingsmeddelelsen og returnerer den, hvorefter beløbet udbetales til NemKonto.

5. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

5.1 I vores kommunikation med klienten kan vi anvende e-mail eller anden elektronisk kommunikation, der ikke krypteres, medmindre dette særskilt aftales med klienten.

5.2 Vi er ikke ansvarlige for fejldirigering eller uberettiget opsnapning eller for videregivelse af vira via elektronisk kommunikation, medmindre dette skyldes uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse fra vores side.

5.3 Vi tager ikke initiativ til at kommunikere med klienten via instant messaging-tjenester (fx Whatsapp, WeChat eller andre sociale medier), da vi ikke har kontrol over disse, og brugen af dem kan bringe fortroligheden af klientens oplysninger i fare. Hvis klienten kommunikerer med os via instant messaging, er vi ikke ansvarlige for eventuelle datasikkerhedsbrud som følge af overførsel af oplysninger via disse tjenester, og vi er heller ikke ansvarlige for direkte eller indirekte tab som følge af datasikkerhedsbrud, der skyldes brug af instant messagingtjenester eller skyldes, at tredjemand opsnapper klientens oplysninger.

6. KLIENTIDENTIFIKATION

Der gælder forskellige regler, som foreskriver, at vi skal kunne identificere vores klienter behørigt. Vi kan anvende en elektronisk identifikationsudbyder til at bekræfte private klienters identitet eller klienters bestyrelsesmedlemmers, øvrige ledende medarbejderes eller ejeres identitet.

7. INTERESSEKONFLIKTER

Bestemmelserne i dette punkt er underlagt de gældende lovmæssige, faglige og administrative regler og forskrifter, som vi er forpligtet til at overholde:

7.1 Vi repræsenterer ikke nogen anden klient i en sag, hvis vi allerede repræsenterer en klient i den pågældende sag, og den anden klients interesser i forhold til Advokatydelserne er modstridende med vores klients interesser, medmindre vi har vores klients samtykke hertil.

7.2 Med forbehold af pkt. 7.1 og en eventuel udtrykkelig aftale, som vi måtte indgå, står det os frit for at repræsentere enhver anden klient i en hvilken som helst sag (uanset om dette måtte indebære en retssag eller lignende retslige skridt), selvom den anden klients interesser er eller bliver modstridende med vores klients interesser. Vores klienter giver hermed samtykke (i den udstrækning dette er muligt og/eller påkrævet i henhold til et lands gældende lovmæssige, administrative eller faglige restriktioner, regler eller forskrifter) til en sådan samtidig repræsentation.

7.3 Klienten er angivet i Aftalebrevet. Advokatydelserne medfører ikke, at der opstår et klientforhold mellem Advokatfirmaet Svendsen og klientens moderselskab, datterselskaber, associerede virksomheder eller bestyrelsesmedlemmer, ledende medarbejdere, kapitalejere, partnere, selskabsdeltagere eller medarbejdere heri (”Koncernselskaber”). Ud fra et interessekonfliktsynspunkt er Advokatfirmaet Svendsen derfor uden klientens samtykke berettiget til at repræsentere andre klienter, selv om disse klienters interesser måtte stride imod Koncernselskabernes, medmindre andet er aftalt i Aftalebrevet, dog således at Advokatfirmaet Svendsen til enhver tid overholder de advokatetiske regler.

7.4 I det omfang klienten er en brancheforening, et joint venture, et interessentskab eller en lignende juridisk enhed, repræsenterer vi ikke de enkelte medlemmer, deltagere eller interessenter.

7.5 Der kan være sager, hvor vi har et advokatopdrag for en klient, og hvor vi også kan modtage henvendelser om at repræsentere andre klienter (eller deres finansieringsgivere), der konkurrerer om det samme aktiv eller formål, fx: Forretningsbetingelser - potentiel budgiver eller tilbudsgiver på et selskab (eller anden enhed), en virksomhed eller aktiver, tilbudsgiver på en kontrakt, eller kreditor i et konkursbo. Klienten er indforstået med, at såfremt vi ikke længere har et advokatopdrag for klienten i den pågældende sag, kan vi repræsentere disse andre klienter på en sådan måde, at der oprettes uafhængige, og vi tager alle relevante skridt til at sikre, at fortroligheden om klientens oplysninger opretholdes.

8. FORTROLIGE OPLYSNINGER

8.1 Alle oplysninger, som vi modtager fra klienten som led i advokatopdraget, behandles fortroligt. Klienten er indforstået med, at vi må videregive disse fortrolige oplysninger til vores erhvervsansvarsforsikringsselskab, vores revisorer, udvalgte samarbejdspartnere eller tredjemænd, til hvem vi har udliciteret visse juridiske, finansielle eller administrative roller, opgaver og funktioner, bl.a. dokumenthåndtering, oversættelse, affaldshåndtering, leverandører af IT-support og -service, lagring af dokumenter og oplysninger, samt leverandører af arkiveringsydelser, eller hvis det kræves i medfør af lovgivning eller administrative forskrifter.

8.2 Med respekt af tavshedspligten er vi berettiget til i markedsføringsøjemed at bruge offentligt kendte oplysninger om klienten, når dette kan ske uden gene for klienten. Endvidere er vi, ligeledes med respekt af tavshedspligten, berettiget til at videregive anonymiserede oplysninger, der ikke er offentligt kendte, til internationale ranking-institutter og lignende i markedsføringsøjemed.

9. ANSVARSBEGRÆNSNING

9.1 Advokatfirmaet Svendsen og/eller øvrige Advokatfirmaet Svendsen Personers samlede erstatningsansvar for tab eller skader i anledning af Advokatydelserne kan uanset omstændighederne aldrig overstige det i Aftalebrevet angivne ansvarsbegrænsningsbeløb eller (i mangel heraf) DKK 10.000.000.

9.4 Et erstatningsansvar for tab eller skader i anledning af Advokatydelserne kan aldrig overstige den andel af det pågældende tab eller den pågældende skade, som er rimelig og passende i forhold til klientens eget ansvar for det pågældende tab eller den pågældende skade og en eventuel anden parts ansvar herfor (uanset klientens eventuelle manglende mulighed for at håndhæve et krav mod denne anden part på grund af forældelse, manglende midler, den anden parts påberåbelse af ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrænsning eller lignende).

9.5 Hvis vores klient over for en anden part har accepteret en ansvarsbegrænsning eller -fraskrivelse, som påvirker vores mulighed for at gøre regres mod denne part, reduceres vores erstatningsansvar over for klienten med det beløb, som vi ville have været berettiget til at gøre gældende mod den pågældende part.

9.6 Vi er ikke erstatningsansvarlige for mistet fortjeneste eller indirekte tab eller følgeskader i anledning af Advokatydelserne. 5.

9.7 Vi er ikke erstatningsansvarlige for tab eller skader i anledning af misligholdelse eller andre handlinger eller undladelser fra et pengeinstituts side, hvor der er blevet indsat penge i forbindelse med Advokatydelserne.

9.8 Advokatfirmaet Svendsen har ansvarsforsikring hos Codan forsikring A/S.

Forsikringen dækker alle Advokatfirmaet Svendsends jurister og deres arbejde udført overalt i verden.

10. KLIENTKONTI

10.1 Advokatfirmaet Svendsen har klientkonti i: Danske Bank og Nordea.

10.2 Klientmidler, der betros Advokatfirmaet Svendsen, forvaltes i henhold til Advokatsamfundets regler for klientkonti. Både positive og negative renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Renter, der debiteres en separat klientkonto, som følge af at pengeinstituttet forrenter kontoen med en negativ rentesats, betales af klienten. Positive renter, der tilskrives en klientkonto, vil ligeledes tilfalde klienten. Eventuelle gebyrer, som pengeinstituttet måtte debitere i forbindelse med oprettelse, vedligeholdelse eller nedlæggelse af en separat klientkonto, betales af klienten.

10.3 I tilfælde af en banks konkurs er dækningsmaksimummet for indskyderne DKK 750.000 (EUR 100.000) i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer, og dette beløb gælder for indskyderens samlede indskud i banken, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

11. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Vi har ophavsretten, de immaterielle rettigheder og ejendomsretten til alle dokumenter og materialer, som vi har udarbejdet i forbindelse med Advokatydelserne. Klienten er dog berettiget til at anvende disse dokumenter til de formål, som de er udarbejdet til.

12. HVIDVASK

12.1 Vi er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten efter reglerne i denne lov.

12.2 Identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskloven behandles alene med henblik på forebyggelse af hvidvask eller finansiering af terrorisme. Identitetsoplysningerne bliver ikke brugt til kommercielle formål.

12.3 Hvis vi skal foretage oprettelse af en klientkonto, er vi forpligtet til at videregive identitetsoplysningerne til det pengeinstitut, hvori kontoen oprettes, til brug for dettes opfyldelse af pligter, der påhviler det efter hvidvaskloven.

13. DATABESKYTTELSE

13.1 Advokatfirmaet Svendsen og klienten er hver især selvstændige dataansvarlige og overholder hver vores juridiske og administrative forpligtelser i forbindelse med behandling af personoplysninger. Personoplysninger behandles på den måde og til de formål, som vi eller klienten finder passende i løbet af og/eller som led i aftalen om levering af Advokatydelserne. Medmindre andet udtrykkeligt er særskilt aftalt skriftligt med os, behandler vi ikke som databehandler personoplysninger på klientens vegne og efter klientens instruks.

13.2 Vi kan efter behov udpege underleverandører eller andre eksterne databehandlere i forbindelse med leveringen af Advokatydelserne (herunder for eksempel e-discovery-platforme, sporingsvirksomheder eller andre eksterne fagfolk). De behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores instruks. Vi foretager behørig due diligence-undersøgelse af eksterne databehandlere og benytter egnede kontraktbestemmelser for at sikre, at alle relevante juridiske og administrative forpligtelser overholdes.

13.3 Klienten er indforstået med, at personoplysninger kan overføres uden for EU, herunder til eksterne databehandlere, og tilknyttede Firmaer. Om nødvendigt etableres der passende garantier for at sikre, at alle relevante juridiske og administrative forpligtelser overholdes.

13.4 Vi gennemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysningerne mod uberettiget eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse.

13.5 Hvis enten klienten eller Advokatfirmaet Svendsen bliver bekendt med eller har begrundet mistanke om sikkerhedsbrud, der ville kunne føre til tab, videregivelse eller tilintetgørelse af personoplysninger, der vedrører Advokatydelserne, skal vi i fællesskab sørge for, at vi hver især bliver i stand til at overholde vores respektive forpligtelser i henhold til databeskyttelseslovgivningen og/eller tilsvarende lovgivning, som pålægger forpligtelser i forbindelse med håndteringen af sikkerhedsbrud.

13.6 Hvis enten klienten eller Advokatfirmaet Svendsen bliver bekendt med en anmodning i henhold til artikel 15-21 i EU’s databeskyttelsesforordning (eller lignende) fra en registreret vedrørende personoplysninger, der behandles i forbindelse med Advokatydelserne, skal den pågældende give den anden part meddelelse herom inden for 48 timer og yde den bistand, der med rimelighed er nødvendig for at opfylde forpligtelserne i henhold til artikel 15- 21 i forbindelse med den registreredes anmodning om udøvelse af sine rettigheder.

13.7 Hvis klienten er en privatperson, anerkender klienten, at hvis vi for at kunne levere Advokatydelserne til klienten har behov for at behandle personoplysninger om klienten, behandler vi personoplysningerne med henblik på at opfylde en aftale med klienten.

13.8 Yderligere oplysninger om, hvordan vi behandler personoplysninger, findes i vores eksterne privatlivspolitik, der ligger på www.advokatfirmaet-svendsen.dk.

14. OPHØR

14.1 Et klientforhold ophører, på det tidspunkt hvor vi ikke længere er aktivt involveret i klientens sag. Hvis vi finder det relevant, kan vi dog (inden for rammerne af erhvervsansvarsreglerne i det land, hvor vores Advokatydelser leveres) af den ene eller anden grund bringe det pågældende klientforhold til ophør. Hvis vi benytter os af denne rettighed, bekræfter vi skriftligt, at vi ikke længere repræsenterer den pågældende klient, og vi vil opkræve betaling for alt det arbejde, som er udført frem til datoen for klient-forholdets ophør.

14.2 Vi kan ophøre med at repræsentere en klient, hvis kravene i vores procedurer for klientidentifikation eller interessekonflikttjek ikke er opfyldt. I så fald vil der ikke have været eller anses at have været etableret noget klientforhold mellem Advokatfirmaet Svendsen og klienten.

15. OPBEVARING AF DOKUMENTER Vi opbevarer klientens dokumenter og øvrigt sagsmateriale i overensstemmelse med vores forpligtelser i henhold til EU’s databeskyttelsesforordning (eller anden gældende lovgivning) i mindst seks (6) år, efter vi har lukket den pågældende sag, eller længere, hvis vi i henhold til lovgivningen eller administrative regler er forpligtet hertil. Herefter kan vi destruere dette sagsmateriale uden yderligere varsel og uden at ifalde ansvar over for klienten. Hvis en klient ønsker at få udleveret sine dokumenter og øvrigt sagsmateriale, kan vi opkræve et gebyr til dækning af kopieringsudgifter.

16. LOVVALG, VÆRNETING OG KLAGEPROCEDURE

16.1 Den mellem Advokatfirmaet Svendsen og klienten indgåede aftale er underlagt den i Aftalebrevet anførte lovgivning (i mangel heraf dansk ret), og de i Aftalebrevet anførte domstole (i mangel heraf Retten i Næstved eller Retten i Roskilde) har enekompetence til at behandle enhver tvist, der måtte opstå i anledning af den pågældende aftale. Eventuelle forbrugere kan dog frit anlægge sag mod Advokatfirmaet Svendsen ved eget hjemting, hvis den pågældende domstol ligger i Danmark, med undtagelse af Grønland og Færøerne.

16.2 Alle advokater i Advokatfirmaet Svendsen er beskikket som advokater af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet. Advokatsamfundets regler, herunder de advokatetiske regler, findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. 18.3 I tilfælde af en tvist kan klienten klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via deres hjemmeside www.advokatnaevnet.dk.

17. GENERELT

17.1 Advokatfirmaet Svendsen kan ikke holdes ansvarlig over for klienten, hvis vi er ude af stand til at udføre Advokatydelserne på grund af forhold, der ligger uden for vores rimelige kontrol.

17.2 Eventuelle ændringer til disse forretningsbetingelser skal aftales mellem Advokatfirmaet Svendsen og klienten og bekræftes skriftligt.

17.3 Klientens fortsættelse af sagen sammen med os udgør klientens accept af disse forretningsbetingelser.

Top crossmenuchevron-down